01 March, 2010

Penggunaan iSpring-Presenter Dalam Blog

Penggunaan iSpring Presenter dalam P&P (Bliki Kuliah/Bilik Darjah atau secara online) adalah sangat praktikal. Anda boleh melihat features yang terdapat pada perisian ini yang diserasikan Microsoft Office Powerpoint. Fail .ppt ini boleh di convert menjadi flash movie dan boleh di upload di Slide Boom.


Read More...